ALGEMENE VERSIE

NEDERLANDSE VERTALING
The English version is binding

Artikel 1 – Definities, juridische hoedanigheid opdrachtnemer

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Cliënt: de wederpartij van Opdrachtnemer bij een overeenkomst als bedoeld in Artikel 2.1;
Opdrachtnemer: Graham Smith & Partners International Tax Counsel, gevestigd te Amsterdam;

1.2 Graham Smith & Partners International Tax Counsel is een maatschap.

1.3 Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer.

1.4 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van (de vennoten van Opdrachtnemer, alsmede van de bestuurders van de praktijk vennootschappen en van) al degenen die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten van opdracht, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Cliënt en Opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes.

2.2 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Cliënt heeft bevestigd.

2.3 Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3 – Gegevens en informatie

3.1 Opdrachtnemer is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien Cliënt alle door Opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Opdrachtnemer gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat de Cliënt de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van Cliënt. Cliënt is gehouden aan opdrachtnemer zodanige stukken ter beschikking te stellen dat de identiteit van de Cliënt vastgesteld kan worden, zulks ter beoordeling van Opdrachtnemer

3.2 Cliënt is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

3.3 Opdrachtnemer is niet verplicht de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van deze gegevens en informatie te beoordelen.

3.4 Cliënt zal alle door Opdrachtnemer verlangde informatie verschaffen die om zijn identiteit vast te stellen en van Cliënt kan worden verlangd dat deze informatie van tijd tot tijd wordt bijgewerkt.

Artikel 4 – Uitvoering van de opdracht

4.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Cliënt kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

4.2 Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsoefenaar uitvoeren; Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

4.3 De opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van het Reglement Beroepsuitoefening en het Reglement Tuchtzaken van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Een exemplaar van deze Reglementen wordt aan Cliënt op aanvraag toegezonden. Cliënt zal de uit de Reglementen voor Opdrachtnemer, respectievelijk voor degenen die bij of voor hem werkzaam zijn, voortvloeiende verplichtingen respecteren.

4.4 Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien zulks schriftelijk is overeengekomen.

4.5 De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

Artikel 5 – Intellectuele vermogensrechten

5.1 Alle rechten met betrekking tot producten van de geest, die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt , daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s komen toe aan Opdrachtnemer, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.

5.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Cliënt niet toegestaan de voormelde producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te gebruiken, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het bepaalde in Artikel 6.3.

Artikel 6 – Geheimhouding

6.1 Opdrachtnemer is verplicht de door of namens Cliënt verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op Opdrachtnemer een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of Cliënt Opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. In ieder geval zal Opdrachtnemer informatie verstrekken indien dit op grond van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties is vereist; de noodzaak voor een dergelijke melding staat uitsluitend ter beoordeling van de Opdrachtnemer

6.2 Opdrachtnemer is, indien hij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, gerechtigd de door of namens Cliënt verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn.

6.3 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Cliënt niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Opdrachtnemer, op Cliënt een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien Cliënt voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.

Artikel 7 – Honorarium

Cliënt is aan Opdrachtnemer een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij Opdrachtnemer gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.

Artikel 8 – Betaling

8.1 Betaling dient zonder enig aftrek, korting of verrekening in Nederlandse valuta te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen veertien dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Cliënt in verzuim is. Facturen luidende in een ander valuta mogen in de aangegeven valuta worden betaald.

8.2 Alle buitengerechtelijke kosten die Opdrachtnemer heeft moeten maken in verband met de incasso van een vordering op Cliënt zijn voor rekening van Cliënt.

8.3 Alle kosten die Opdrachtnemer heeft moeten maken in verband met een gerechtelijke procedure tegen Cliënt zijn voor rekening van Cliënt, ook voor zover deze kosten de rechtelijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij Opdrachtnemer als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

8.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om – ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Cliënt daartoe naar het oordeel van Opdrachtnemer aanleiding geeft – van Cliënt gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

Artikel 9 – Reclames

9.1 Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Cliënt reclameert, dan wel, indien Cliënt aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

9.2 Een reclame schort de betalingsverplichting van Cliënt niet op, behoudens voor zover Opdrachtnemer aan Cliënt te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.

9.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium naar evenredigheid.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 Opdrachtnemer is jegens Cliënt aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop; bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd, Opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor:

  • bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van der verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens Cliënt aan Opdrachtnemer of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van of namens Cliënt;
  • bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Opdrachtnemer verbonden organisatie;
  • bij Cliënt of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade.

10.2 De in het eerste lid vermelde uitsluitingen van de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer gelden niet voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

10.3 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht alsmede voor een onrechtmatige daad is beperkt tot driemaal het bedrag dat Cliënt naar de maatstaf van het bepaalde in Artikel 7 als honorarium (exclusief omzetbelasting) aan Opdrachtnemer heeft betaald en/of nog verschuldigd is ter zake van de werkzaamheden waarop de schade veroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, met een maximum van honderdvijftig duizend euro (€ 150.000,-) of indien lager, het bedrag dat door de verzekering van Opdrachtnemer met betrekking tot de schade wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico.

10.4 Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat Cliënt de schade heeft ontdekt bij Opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen.

10.5 Cliënt is gehouden Opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouder, bestuurder, commissarissen en personeel van Cliënt alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Cliënt betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Opdrachtnemer ten behoeve van Cliënt, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

10.6 Elk recht op schadevergoeding vervalt indien Opdrachtgever betaling van de factuur binnen de in artikel 8.1 aangegeven termijn, vermeerderd met 14 dagen, niet heeft plaatsgevonden, tenzij Opdrachtgever voor het einde van het betalingstermijn per fax of aangetekende brief Opdrachtnemer in kennis van een reclame heeft gesteld.

Artikel 11 – Vervaltermijn

Voorzover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald vervallen vorderingsrechten van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer en ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Artikel 12 – Rechts- en forumkeuze

12.1 Op alle overeenkomsten tussen Cliënt en Opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Opdrachtnemer gevestigd is.

12.3 In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.